Behandeling

Onze behandeling kan bijvoorbeeld helpen als een kind/jongere klachten heeft op het gebied van onder andere:

– Trauma
– Rouw
– KOPP problematiek (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)
– Zelfbeeld
– Emotieregulatie
– Angst
– Stemming

Behandeling kan tevens geadviseerd worden vanuit diagnostisch onderzoek

WRITE Junior
WRITEjunior is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Niet alleen ingrijpende gebeurtenissen en de context daarvan wordt opgeschreven, er wordt ook gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.
Lees meer op www.writejunior.nl

Methodiek slapende honden? Wakker maken!
Als een kind ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, maar nog niet over de gebeurtenissen kan praten, is het nog niet toe aan traumabehandeling. Voor die kinderen is het echter van groot belang om wel toe te werken naar traumabehandeling, om zo snel mogelijk de gezonde ontwikkeling weer te kunnen oppakken. Voor het toewerken naar traumabehandeling, werken we met de methodiek Slapende Honden? Wakker maken! Van Arianne Struik. Deze methodiek beschrijft hoe je gefaseerde traumabehandeling voor vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen kunt vormgeven. Met elkaar wordt onderzocht wat de verklaring is voor het feit dat het kind nog niet over de ingrijpende gebeurtenissen kan praten. In de methodiek wordt hiervoor gebruik gemaakt van 6 testen of barriëres waarna een actieplan kan worden opgesteld, met als doel dat chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk zover komen dat ze aan traumabehandeling kunnen beginnen.

Systeeminterventies
Bij systeeminterventies is het uitgangspunt dat een probleem nooit op zichzelf staat. De leefsituaties en relaties die samen het systeem vormen, hebben invloed op een probleem. Er is veel aandacht voor interactiepatronen en verbetering hiervan. Belangrijke naasten worden bij deze vorm van therapie betrokken.
Op www.nvrg.nl/systeemtherapie is meer informatie te vinden over systeemtherapie.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT is een gedragstherapie die clienten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).
Lees meer op www.actinactie.nl

Oplossingsgerichte therapie
Deze vorm van behandeling richt zich op de sterke kanten en hulpbronnen van de client. Er wordt samen stil gestaan bij wat de client al aan vaardigheden in huis heeft om zijn of haar problemen aan te pakken.

Psycho educatie
Psycho-educatie kan worden geboden aan cliënt en diens omgeving om hen te laten begrijpen waar het gedrag van het kind vandaan komt, zodat zij zich daarop kunnen aanpassen.