Diagnostisch onderzoek

Wanneer
Diagnostisch onderzoek kan helpen om inzicht te geven als een kind/jongere bijvoorbeeld:
– Moeite heeft met luisteren, druk, impulsief of lastig gedrag vertoont
– Teruggetrokken, passief, verlegen of bang is
– Geen vriendjes heeft, gepest wordt, of moeite heeft met contact leggen
– Vastloopt op school (verzuim, slechte cijfers, negatieve houding)
– Seksueel probleemgedrag laat zien
– Ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt
– Als er problemen zijn binnen het gezin

Vormen van diagnostiek
Globaal zijn er vier onderzoeksvormen te onderscheiden:

1. Enkelvoudig diagnostiek
Wanneer er een puzzelstuk lijkt te ontbreken om weer verder te kunnen, is deze vorm van diagnostiek geschikt. Deze vorm betekent voor ons dat er vragen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van een jeugdige die met een kortdurend specifiek onderzoek beantwoord kunnen worden. Vaak kan dit informatie geven die je een stap in de goede richting kan zetten. Deze vorm van diagnostiek kan snel worden ingezet vanwege het afgebakende karakter ervan. Voorbeelden zijn: intelligentieonderzoek, onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling, interactieonderzoek, gezinsbelevingsonderzoek. Wil je meer informatie over de enkelvoudige diagnostiek, klik dan hier.

2. Meervoudige diagnostiek
Wanneer er meerdere puzzelstukken lijken te ontbreken om weer verder te kunnen, is deze vorm van diagnostiek geschikt. De vraag is hier breder dan een specifiek gebied. Deze vorm van onderzoek geeft inzicht in meer complexe vragen over ontwikkeling en gedrag. Bij meervoudige diagnostiek combineren we diverse soorten onderzoek zoals intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal emotioneel onderzoek, onderzoek naar kind-eigen problematiek (bijvoorbeeld ADHD, autisme, of andere problematieken) en systeemonderzoek. Vele vormen van diagnostiek zijn mogelijk dus schroom niet om een vraag voor te leggen. We hebben veel ervaring met hechting- en traumagerelateerde problematiek.

3. TPO (therapeutisch psychologisch onderzoek)
Dit is een combinatie van onderzoek en therapie voor jongeren. Deze onderzoeksvorm is gericht op de vragen van de jongere, die gedurende het proces samen met u en de jongere zullen worden beantwoord. Tijdens het onderzoek leert de jongere zichzelf en zijn omgeving beter te begrijpen, wat een belangrijke eerste stap is om tot verandering te komen.


4. Onderzoek opvoedsituatie
Op basis van dit onderzoek kan zicht worden verkregen op de vraag of de mogelijkheden van u als ouders en uw opvoedsituatie voldoende aansluiten bij de behoeften van uw kind. Vervolgens wordt er gekeken wat de invloed van de opvoedsituatie is op de ontwikkeling van het kind en welk advies er kan worden gegeven over de best passende opvoedsituatie voor het kind. Dit betreft onderzoek dat met name wordt aangevraagd vanuit jeugdbescherming en rechtbanken, nadat een kind uit huis is geplaatst en/of een complexe scheidingssituatie. Meer informatie over onderzoek opvoedsituatie vindt u hier.

5. Onderzoek bij vragen over seksuele ontwikkeling of een vermoeden van seksueel misbruik
Psychoseksuele screening
Wanneer er zorgen of vragen zijn rondom de seksuele ontwikkeling van een kind of jongere kan een seksuele screening afgenomen worden. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre bepaald gedrag al dan niet leeftijdsadequaat is. Indien nodig kan een passend advies gegeven worden. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden bij ons aanmeldteam (aanmeldteam@groei-jeugdhulp.nl).


Taxatiegesprek
Wat doe je als een client een vage uitspraak doet die kan wijzen op misbruik? Dan probeer je via een taxatiegesprek meer informatie boven tafel te krijgen. Enerzijds om na te gaan of er sprake is van een strafbaar feit, anderzijds om na te gaan wat de cliënt nodig heeft en daar op eventuele hulpverlening in te zetten. Signalen van seksueel misbruik zijn niet altijd eenduidig. Soms doet een kind een (ogenschijnlijk) kleine uitspraak, waarachter mogelijk een vorm van misbruik schuil gaat. Groei jeugdhulp neemt zulke uitspraken altijd serieus.
Het taxatiegesprek wordt ingezet bij een vage (spontane) onthulling naar aanleiding waarvan zorgen zijn ontstaan over mogelijk seksueel misbruik. Het doel van het taxatiegesprek is het verduidelijken van deze vage (spontane) onthulling. Mocht hier sprake van zijn dan wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk hiervoor een aanmelding te doen (aanmeldteam@groei-jeugdhulp.nl).