Groei Jeugdhulp, Scheidingspunt

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van uw kind, zeker na een (echt)scheiding. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Als een relatie wordt beëndigd, gebeurt er veel tussen de partners. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om goed samen te werken en afspraken te maken over de opvoeding van het kind. Een goede aanpak is  dus belangrijk.

Scheidingspunt
Een gespecialiseerd team met ervaren Orthopegagoog-Generalisten, psychologen, systeemtherapeuten, 
orthopedagogen,gezinsbehandelaren, kindbehartigers en ambulante gezinsbegeleiders. Groei Jeugdhulp kan een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden wanneer het gaat om (echt)scheidingen, mediation, groepsbijeenkomsten kind en scheiding, Verlies en rouw, Parallel Solo Ouderschap, omgangsbegeleiding op locatie, hulp aan  samengestelde gezinnen, systemische gezinsbehandeling (Mereo) Ouderschapsbemiddeling en relatiecoaching.

Vanuit een prettige omgeving begeleiden wij u deskundig en persoonlijk bij uw hulpvraag voor een maximaal resultaat. Maatwerk, betrokken, transparant en mensgericht staan centraal.

Scheidingspunt werkt nauw samen met Diagnostiek+. Vanuit dit team kan een deskundig psychologisch onderzoek of systeem onderzoek plaatsvinden wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, al dan niet in samenhang met de scheiding. Specialistische kennis in complexe scheidingssituaties is wat Diagnostiek+ en Scheidingspunt verbindt en waar we in uitblinken. Door samen te werken zijn we efficiënter en kunnen wij ons aanbod en expertise vergroten.

Werkwijze
Welke hulp heeft u nodig? Om die vraag draait het voor ons. Voor het antwoord is het belangrijk dat we een goede inschatting kunnen maken van de mate van het conflict die u als ouder ervaart; met elkaar of afzonderlijk van elkaar. Om de best passende hulp te bieden starten we (na de intake) daarom met twee individuele kennismakingsgesprekken, ook wel analysefase genoemd.

Kennismaking en analyse
Elke ouder heeft een eigen verhaal over de relatie als partners en als ouders en waarom deze fout is gelopen. Tijdens de analysefase staan we individueel met de ouder stil bij dit verhaal. Op basis hiervan wordt de aard en de ernst van de (echt)scheidingssituatie of gezinssysteem in kaart gebracht. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de veiligheid van het kind, de motivatie van ouders en de fase waarin het conflict zich bevindt. Afhankelijk hiervan kunnen verschillende vormen van hulp worden ingezet. Na de analysegesprekken zullen wij u hierover adviseren. De hulpvarianten hebben een verschillende
intensiteit. Hoe groter het conflict, hoe intensiever de hulpvorm die nodig zal zijn.

Ondersteuningsplan
Na de analysegesprekken vindt er een advies plaats waarin een voorstel voor inzet van een hulpvorm wordt besproken. Wanneer alle betrokkenen akkoord gaan met de voorgestelde hulp wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Daarin zijn de doelen van de hulp opgenomen en de praktische afspraken:
waar, wanneer, met wie en hoe vindt de ondersteuning plaats.

Hulpvormen
Ouderschap 2.0
Scheiden kan zorgen voor veel emotionele pijn, gepaard met veel kwaadheid, maar onderliggend ook verdriet. Bijna iedereen ervaart een vorm van rouw(proces) met verschillende pijnpunten. Het is belangrijk om deze pijnpunten te kennen en te herkennen. Nu je als partners niet meer samen bent, krijgt het ouderschap een andere vorm. Hoe ga je dat invulling geven, wanneer is er afstemming nodig met de andere ouder en wat doe je zelf?
Met Ouderschap 2.0 wordt aandacht besteed aan het verlies, aan de rouw die echtscheiding veroorzaakt, aan erkenning van het leed en aan herstel van het geschonden vertrouwen. In dit proces wordt u individueel begeleid. Na deze gesprekken kan het wenselijk zijn om samen met de andere ouder het traject over cooperatief ouderschap (ouderschapsbemiddeling) aan te gaan.

Ouderschapsbemiddeling
Wanneer de invulling van cooperatief ouderschap mogelijk lijkt, dan biedt ouderschapsbemiddeling begeleiding bij het zoeken naar de beste manier om het kind op te voeden in de nieuwe situatie. Uitgangspunt is dat ouders na het bemiddelingstraject weer in staat zijn om op constructieve wijze met elkaar te overleggen en samen te werken in het belang van het kind. Het doel is te komen tot gezamenlijke afspraken die, indien nodig, in een ouderschapsplan kunnen worden vastgelegd. Bij Scheidingspunt bieden wij netwerkgesprekken of gezinsgesprekken (ook wel systeemgesprekken genoemd). Afhankelijk van de hulpvraag kan het soms effectief zijn om meerdere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken en hen met elkaar in gesprek te brengen. Er kan gezocht worden naar oplossingen die zorgen dat spanningen of problemen rondom de scheiding in het gezin of in het netwerk af kunnen nemen. 

Nieuw samengestelde gezinnen
Als je na je (echt)scheiding gaat samenwonen met je nieuwe partner die al kinderen heeft, of jij hebt zelf al kinderen, dan vorm je samen een nieuw samengesteld gezin. Het leven in een samengesteld gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen krijgen te maken met verschillen in gezinsculturen en opvoedingsstijlen. Kinderen kunnen moeite hebben om zich aan te passen, zij hebben niet voor deze situatie gekozen. Een samengesteld gezin zijn, hoe doe je dat goed? Scheidingspunt biedt ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van het gezinsleven.


Parallel solo ouderschap
Soms lukt het niet om na een scheiding het ouderschap gezamenlijk vorm te blijven geven. Het verplicht worden om een samenwerkend ouderpaar te vormen bij hoog conflict verhoogt de spanning waardoor conflicten kunnen escaleren. Ouders raken meegezogen, ze zijn met de strijd en met elkaar bezig en de kinderen verdwijnen uit beeld. In deze hoog conflictscheidingen kan parallel solo ouderschap het antwoord zijn op zaken die niet of moeilijk bemiddelbaar zijn. We verlossen ouders van de druk om de dingen samen te doen. We leren ouders te verdragen dat zij het ouderschap los van elkaar invullen. Hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op hun verbinding met zichzelf en hun kinderen. In dit proces wordt u individueel begeleid.

Begeleid contact
Wij begeleiden ouders met behulp van de erkende methodiek Ouderschap Blijft. Uitgangspunt hierbij is dat elk kind recht heeft op een goed contact met beide ouders. Vaak is er bij aanmelding voor begeleid contact geen contact tussen kind(eren) en één van de ouders. Goede afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind zijn niet altijd vanzelfsprekend. Ook al ga je als partners uit elkaar, het ouderschap kan niet beëindigd worden. Het niet hebben van contact met één van de ouders kan bij kind(eren) leiden tot problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat kinderen met beide ouders contact hebben ook als hun ouders uit elkaar zijn. Ouderschap Blijft wil zeggen dat de interventie zowel hulp biedt voor het contact tussen de uitwonende ouder en het kind of de kinderen, als hulp bij het verbeteren van de communicatie tussen de ouders onderling. Twee elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Kindbehartiging
De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt en dat het kind met een vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding van zijn of haar ouders. Vanuit het systemische gedachtegoed blijven ouders in het hart van het kind altijd samen. De Kindbehartiger bekijkt samen met de ouderschapsbemiddelaar of ouderbegeleider een scheiding vanuit een systemisch perspectief waarin verschillende aspecten een rol spelen, zoals kwetsbaarheden van gezinsleden, kwetsbaarheden van gezinsrelaties, maar ook de context. De Kindbehartiger en de ouderschapsbegeleider/bemiddelaar onderzoeken samen met het kind en ouders de ingewikkelde dynamiek van de scheiding zodat alle betrokkenen de juiste plek in het hart krijgen en ontdekken welke rol werkelijk dienend is voor het geheel. Inzet van de Kindbehartiger is standaard in ieder traject, echter kent deze inzet een verschillende intensiteit. De Kindbehartiger werkt daarnaast altijd samen met de ouderschapsbemiddelaar of ouderbegeleider zodat de Kindbehartiger er voor het kind kan zijn.